Dostihy

Jsou určeny pro všechna plemena chrtů (skupina FCI X) a část skupiny FCI V. Běhají se na dráze, která má tvar oválu (většinou dvě velká "U" proti sobě), proto se někdy používá slovo "ovál". Délka dráhy bývá pro italské chrtíky a vipety 360 m, pro ostatní plemena 480 m. Ale běhají se dostihy i na jiné vzdálenosti, například 280 m. Občas se pořádají i dostihy rovinné.

Povrch dráhy tvoří tráva nebo písek. Dostihová sezona trvá přibližně od března do října. Pořádá se okolo 20 dostihů.

U nás jsou stálé dostihové dráhy v Kolíně, Lednici na Moravě a Mladé Boleslavi. Všechny mají travnatý povrch s pískovým doběhem. Dráha v Lednici má klopené zatáčky. V Kolíně a Lednici je klasické tažení návnady, v Mladé Boleslavi je nekonečný zajíc. Dostihová dráha je i na Praskačce, tato dráha je však soukromá. Běhá se ze startovacích boxů, kterých je šest, to znamená, že v běhu může být nejvíce šest chrtů. Psi a feny běhají zvlášť, při malém počtu mohou běžet společně v tzv. mix běhu.

 

   Způsob tažení návnady

 „Klasický zajíc“ – vlasec s návnadou je tažen před chrty pomocí kladek, které jsou na zemi, nebo můžou být vedeny horem (jsou upevněny na sloupech) a celé zařízení je poháněno elektromotorem. Po každém běhu se vlasec (za pomoci motorky) opět natáhne do výchozí pozice
„Nekonečný zajíc“ - tažné zařízení  je namontováno na vnitřním okruhu dráhy a běhá stále dokola, takže se nemusí po každém běhu znova natahovat.

   Způsob hodnocení

Jsou dva způsoby postupu do finále, „dle časů“ a „dle pořadí“.

   Dle časů – pro tento způsob je bezpodmínečně nutná přesná časomíra, která v každém běhu změří časy všech startujících. Každý pes běží dvakrát (s výjimkou greyhoundů – pro ně je druhý běh fakultativní), počítá se lepší čas a 6 psů s nejrychlejšími časy postupuje do finále. Tento způsob je výhodnější (rychlejší) při větším počtu startujících.

   Dle pořadí – do finále se postupuje systémem rozběh, opravný běh, semifinále, finále.Tento způsob lze použít do maximálního počtu 36 startujících. Je třeba znát a respektovat současnou výkonnost psů a podle ní sestavit spravedlivě jednotlivé rozběhy. Nesmí dojít ke kumulaci nejrychlejších (nebo naopak nejslabších) jedinců do jednoho běhu. Zpravidla se nasazuje s číslem 1 nejrychlejší pes, pak postupně další. Opravné běhy a semifinále se sestavují podle daných tabulek, kde je přesně určeno, podle doběhu psa v rozběhu, s jakou dečkou a s kým bude startovat.     
Na dostih musí být pes vybaven dostihovým košíkem a dečkou. Veškeré závody může běhat pes pouze s dostihovou licencí, která je vystavena na základě licenčních běhů.   

Licenční zkoušky se skládají
-  z jednoho solo běhu - chrt oběhne dráhu sám, aby bylo vidět, že má zájem o návnadu a dvou společných běhů - chrt musí prokázat, že se nepere a je schopen běžet s více psy. Není-li na startu dostatečný počet jedinců pro společný běh (nejméně 3), může Dostihová a Coursingová komise povolit výjimku ze společných běhů (pes si splní 3x solo běh).   
   Minimální věk pro licenční zkoušku: italský chrtík a vipet od 12 měsíců, ostatní plemena od 15 měsíců.

Dostihová licence
- o licenci může majitel chrta požádat u italských chrtíků a vipetů od 15 měsíců, u ostatních plemen od 18 měsíců. Na základě trénikové karty se zapsanými splněnými běhy je pak chrtovi vystavena licence.   S  licencí chrt může startovat na všech dostizích (to znamená i v cizině) podléhajících FCI. Od 6 let věku může chrt startovat na dostizích v kategorii senior. Italští chrtíci a vipeti přesahující povolenou kohoutkovou výšku startují v kategorii sprinter.  

Řády
- závody se řídí Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI a každá země si dělá drobné úpravy, který však v zásadě neodporují ustanovením FCI a které jsou zakotveny v Národním dostihovém a coursingovém řádu (jedná se například o běhy vipetů sprinterů, podmínky pro Dostihového/Coursingového vítěze, apod.

 

Tituly

Mistrovské tituly:  (Mistr Čech, Mistr Moravy, Mistr České republiky) (platnost od 1.1.2008)
Příslušný titul se uděluje na mistrovských závodech za každé pohlaví zvlášť, i když se běží mix.
Titul si můžete nechat zapsat do průkazu původu (na požádání titul zapíše pořadatel dostihu).

Dostihový vítěz   (platnost od 1.1.2008)
Uděluje se pouze v kategorii dospělých a to zvlášť za každé pohlaví. Každý rok je vypsáno 12 bodovacích dostihů. Do soutěže o Dostihového vítěze se započítává 7 nejlepších umístění. Zároveň chrt musí získat body nejméně ze 3 dostihů. Chrt s největším počtem bodů získává titul Dostihový vítěz roku.
U seniorů a sprinterů se zadává titul Nejlepší senior a Nejlepší sprinter. I zde se body počítají psům a fenám zvlášť, i když se běží mix.
Tituly si můžete nechat zapsat do průkazu původu (na požádání titul zapíše předseda Dostihové a Coursingové komise).

Co je CACT   (platnost od 1.1.2008)
CACT slouží k udělení titulů Dostihový šampion ČR a Šampion práce ČR. CACT se uděluje za vítězství na dostizích vypsaných jako CACTové. Pes, který doběhne na druhém místě, získá Res.CACT.  Podmínkou jsou minimálně tři jedinci plemene (mix) startující na závodě potom se zadává jeden CACT. Jsou-li na startu jednoho plemene nejméně 3 psi a 3 feny, získává CACT pes i fena.
Pokud CACT získá jedinec, který již má potvrzený titul Dostihový šampion ČR nebo Šampion práce ČR, platí Res.CACT jako CACT.

Dostihový šampion ČR
   (platnost od 1.1.2008)
Pes musí získat 3xCACT z dostihu nebo coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců. K tomu musí pes ještě získat ve věku nad 15 měsíců ocenění nejméně "velmi dobrý" od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno ocenění musí získat mezi prvním a posledním CACTem  (to je po prvním a před třetím CACTem).  

Šampion práce ČR
   (platnost od 1.1.2008)

K získání titulu musí pes získat 3xCACT z dostihu nebo coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců.   

 

Mezinárodní dostihový šampion   (platnost od 1.1.2007)

FCI zadává titul "Champion International de Course" za následujících podmínek:
Ve věku minimálně 15 měsíců musí chrt získat nejméně 2x CACIL ve dvou různých zemích dvěma vítězstvími nebo umístěním se v mezinárodních dostizích nebo coursingu pod patronací FCI. Od prvního a posledního uděleného titulu CACIL musí uplynout nejméně 12 měsíců a jeden den.
Navíc, ve věku minimálně 15 měsíců nesmí pes získat nižší hodnocení než "velmi dobrý" ve třídě mladých (přes 15 měsíců) - otevřené - mezitřídě - pracovní - a ve třídě šampionů, a to od dvou různých rozhodčích na dvou mezinárodních výstavách pod patronací FCI. Nejméně jedno z těchto dvou hodnoceních musí získat před udělením prvního CACILu. Důkaz o získaném hodnocení z výstavy musí být připojen k přihlášce na dostihy nebo coursing. Bez předložení výstavního hodnocení nemůže pes dostat CACIL a R.CACIL.
Podmínky platí pro plemena chrtů skupiny 10 FCI
Je-li na startu jednoho plemene nejméně 6 psů a 6 fen, získává titul CACIL pes i fena. Je-li na startu v jednom pohlaví méně než šest psů, běží psi a feny společně (mix běh) o jeden titul CACIL. Pokud je na startu jednoho plemene méně než 6 jedinců, CACIL se nezadá. Chrtům, jejichž rodokmen je neúplný, nelze CACIL zadat a CACIL bude převeden na chrta jež získal RES.CACIL.

Foto: Pes Jíra

Vložil: Peggyna
Publikováno: 15.9.2009 11:23:19
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: Dostihy